ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

на право використання інформаційної системи пошуку рішень Антимонопольного комітету України (в тому числі про порушення законодавства у сфері публічних закупівель) та моніторингів Державної аудиторської служби України «Clarity App»

Ліцензіар, якому належать виключне право на використання Системи «CLARITY APP» як об'єкта права інтелектуальної власності, правова охорона якого встановлюється законодавством України, з однієї сторони та особа, що приймає умови цього ліцензійного договору відповідно до визначених в ньому правил (надалі – «Ліцензіат»), з іншої сторони, що надалі іменуються як «Сторони», або окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне.

1. Загальні положення

1.1 Цим ліцензійним публічним договором на право використання інформаційної системи пошуку рішень Антимонопольного комітету України (в тому числі про порушення законодавства у сфері публічних закупівель) та моніторингів Державної аудиторської служби України «Clarity App» (надалі – «Договір»), визначаються порядок та умови використання інформаційно системи пошуку р пошуку рішень Антимонопольного комітету України (в тому числі про порушення законодавства у сфері публічних закупівель) та моніторингів Державної аудиторської служби України «Clarity App», що являє собою комп'ютерну програму (спеціалізований комплекс програмних засобів та компіляцій даних) у віддаленому доступі (далі – Система «CLARITY APP»).

1.2 Прийняттям цього Договору Ліцензіат підтверджує повну і безумовну згоду з усіма його умовами (акцепт), що засвідчує факт укладання Договору між Сторонами. Ліцензіат підтверджує свою згоду сумлінно користуватись правами, які він отримує у зв'язку з отриманням дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY APP», а також зобов'язується неухильно виконувати обов'язки та дотримуватись передбачених цим Договором заборон та обмежень.

1.3 Ліцензіат за цим Договором набуває право використання Системи «CLARITY APP» або її частиною як довідкового ресурсу для інформаційного забезпечення своєї діяльності, на умовах невиключної ліцензії.

1.4 Об'єктом права інтелектуальної власності також є форма і стиль подання інформації у Системі «CLARITY APP», у зв'язку з чим без дозволу Ліцензіара забороняється будь-яке використання у власних інформаційних продуктах інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю.

1.5 Дозвіл (ліцензія) на використання Ліцензіатом Системи «CLARITY APP», відповідно до цього Договору, передбачає, що впродовж усього терміну дії ліцензії Ліцензіар зберігає можливість самостійного використання Системи «CLARITY APP» або її частиною будь-яким способом, а також право дозволяти або забороняти іншим особам її використання будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб'єкта прав інтелектуальної власності у відповідності до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

1.6. Дозвіл (ліцензія) на використання Ліцензіатом Системи «CLARITY APP» може бути отриманий як на всю Систему «CLARITY APP» так і на окрему її частину - пошукову базу, Ліцензіат самостійно обирає вид дозволу (ліцензії) відповідно до тарифів.

2. Права та обов'язки Сторін. Обмеження використання Системи «CLARITY APP»

2.1 Відповідно до цього Договору, Ліцензіат отримує дозвіл (ліцензію) на використання Системи «CLARITY APP», у зв'язку з чим він набуває наступні права:

 • здійснювати доступ до Системи «CLARITY APP» в будь-який час з будь-якого комп'ютерного пристрою через мережу Інтернет;
 • отримувати за допомогою Системи «CLARITY APP» інформаційні дані і використовувати їх для забезпечення своєї діяльності;
 • повідомляти Ліцензіара про недоліки і вимагати забезпечення належного функціонування Системи «CLARITY APP».

2.2 Ліцензіат зобов'язаний:

 • виконувати умови цього Договору;
 • надавати дійсну, точну і повну інформацію про себе та іншу інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору;
 • забезпечувати схоронність свого логіна і пароля, необхідних для авторизації в Системі «CLARITY APP»;
 • при зверненні до служби технічної підтримки Системи «CLARITY APP» використовувати передбачену нею форму зворотного зв'язку або адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації і повідомляти свій логін, ім'я та прізвище, а також при необхідності використовувати інші варіанти підтвердження своїх прав доступу;
 • негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення авторських прав щодо Системи «CLARITY APP» з боку третіх осіб (якщо Ліцензіату відомо про такі порушення), а також сприяти Ліцензіару в оперативному припиненні порушень і фіксації доказів їх наявності.

2.3 При використанні Системи «CLARITY APP» Ліцензіату забороняється:

 • здійснювати декомпіляцію наявних в Системі «CLARITY APP» баз даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;
 • використовувати у власних інформаційних продуктах інформацію у формі і з використанням стилю, аналогічних формі і стилю подання інформації у Системі «CLARITY APP», без дозволу Ліцензіара;
 • передавати логіни і паролі доступу до Системи «CLARITY APP» будь-яким третім особам (за винятком працівників Ліцензіата) та/або забезпечувати можливості доступу третіх осіб до Системи «CLARITY APP» іншим шляхом;
 • розміщувати аналітичні дані Системи «CLARITY APP» у складі будь-яких інших інформаційних/пошукових систем, комп'ютерних програм, баз даних чи будь-яких електронних та/або друкованих видань, а також здійснювати будь-яке їх розповсюдження третім особам (зокрема, через мережу Інтернет) без дозволу Ліцензіара;
 • перешкоджати функціонуванню Системи «CLARITY APP» і намагатися отримати доступ до неї за допомогою методів, що не відповідають визначеним у ній пошуковим формам запитів і отримання інформації (інтерфейс), в тому числі – за допомогою інших програмних засобів, а також всупереч рекомендаціям Ліцензіара;
 • видавати іншим особам субліцензії на право використання Системи «CLARITY APP»;
 • використовувати Систему «CLARITY APP» в діяльності, що суперечить законодавству України і порушує права та законні інтереси інших осіб.

2.4 Упродовж всього строку дії цього Договору, Ліцензіар наділяється правом, передбаченими законодавством України способами, контролювати обсяги та порядок використання Ліцензіатом Системи «CLARITY APP» та вимагати від Ліцензіата припинити будь-яке використання Системи «CLARITY APP», що суперечить цьому Договору і законодавству України.

2.5 Ліцензіар зобов'язаний:

 • дотримуватися умов цього Договору (окрім невиконання зобов'язань, що сталося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили);
 • здійснювати інформатизаційне обслуговування Системи «CLARITY APP», забезпечувати її належне функціонування;
 • протягом розумного строку (а за можливості – завчасно) повідомляти Ліцензіата про випадки відсутності доступу до Системи «CLARITY APP», причини відсутності такого доступу та/або про строки його відновлення;
 • зберігати конфіденційність інформації Ліцензіата, отриманої від нього при реєстрації в Системі «CLARITY APP», змісту особистих повідомлень електронної пошти, виду, обсягу та змісту пошукових запитів Ліцензіата в Системі «CLARITY APP», за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.6 Будь-яка із Сторін може розповсюджувати у будь-який спосіб (зокрема, але не виключно – в рекламі) інформацію щодо співробітництва з іншою Стороною за цим Договором, з урахуванням визначених ним обмежень щодо конфіденційності.

3. Умови користування

3.1 Доступ до Системи «CLARITY APP» (надання можливості здійснювати запити, на які Система CLARITY APP в автоматизованому режимі надає відповідну інформацію, отриману з використанням відкритих джерел інформації відповідно до закону), здійснюється через веб-сайт: amcu.clarityapp.pro після проходження процедур реєстрації, авторизації та оплати Ліцензійної винагороди.

3.2 Реєстрація в Системі «CLARITY APP» здійснюється шляхом заповнення визначених Ліцензіаром форм і прийняттям умов цього Ліцензійного договору. Перелік відомостей, які необхідно зазначити під час реєстрації в Системі «CLARITY APP», визначається політикою Ліцензіара. Для авторизації Ліцензіат використовує той же логін та пароль, що і при реєстрації.

3.3 Доступ до Системи «CLARITY APP» здійснюється після ідентифікації Ліцензіата в якості правомірного користувача Системі «CLARITY APP» шляхом авторизації – уведення в Особистому кабінеті (персональна веб-сторінка Ліцензіата в Системі «CLARITY APP») логіна та пароля, отриманих при реєстрації).

3.4 Ліцензіар не несе відповідальності за точність, повноту і правильність інформації, наданої внаслідок здійснення неточних, неповних або неправильних запитів в Системі «CLARITY APP».

3.5 Ліцензіар має право зупинити доступ Ліцензіата до Системи «CLARITY APP» з технічних причин (надмірна завантаженість системи, перебої в роботі офіційних ресурсів тощо) або заборонити доступ Ліцензіата до Системи «CLARITY APP» у випадку невиконання ним умов цього Договору.

3.6 Основні види та склад інформаційних даних, що можуть бути отримані за допомогою Системи «CLARITY APP» у разі здійснення відповідної оплати, відповідно до цього Договору:

 • Самостійний пошуку рішень Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного Комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
 • Самостійний пошуку рішень Антимонопольного Комітету України окрім щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
 • Самостійний пошуку моніторингів Державної аудиторської служби України.

3.7 Автоматизоване робоче місце – кінцеве комп'ютерне обладнання, за допомогою якого Ліцензіат (його працівник/інший представник) здійснює доступ до Системи «CLARITY APP», в межах одного браузера на кожному такому робочому місці. Надання Ліцензіату дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY APP» передбачає можливість доступу до Системи «CLARITY APP» в межах одного основного автоматизованого робочого місця. Доступ до Системи «CLARITY APP» може одночасно здійснюватися лише з одного автоматизованого робочого місця Ліцензіата.

3.8 Фактична повнота і достовірність будь-якої інформації (в тому числі – зведеної) в Системі «CLARITY APP», визначаються відповідними джерелами інформації у формі рішень Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного Комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель які розміщені у системі prozorro.gov.ua , рішень Антимонопольного комітету які розміщені на сайтах amcu.gov.ua та amc.gov.ua, моніторингів Державної аудиторської служби України які розміщені у системі prozorro.gov.ua.

3.9 Прийняттям цього Договору Ліцензіат надає Ліцензіару однозначну згоду на збір, використання, обробку та/або передачу персональних даних Ліцензіата згідно мети збору, використання та/або передачі (мета - загальне та довгострокове обслуговування Ліцензіата, індивідуалізація послуг для Ліцензіата, а також стимулювання збуту, реклами, проведення досліджень ринку, в тому числі статистичних та опитувань (за допомогою пошти та/або електронних засобів зв'язку)) в розумінні положень Закону України «Про захист персональних даних». Ліцензіат повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних Системи «CLARITY APP» та належним чином повідомлений про права суб‘єкта персональних даних (зокрема щодо збору, обробки та/або передачі персональних даних).

3.10 Ліцензіату забороняється використання будь-яких програмних комплексів/програм для автоматичного збирання та обробки рішень/інформації яка знаходиться у Системі «CLARITY APP». У разі виявлення нетипово високої активності Ліцензіата (його автоматизованого робочого місця/акаунту), що може свідчити про використання ним програмних комплексів/програм для автоматичного збирання та обробки рішень/інформації яка знаходиться у Системі «CLARITY APP» Ліцензіар має право розірвати цей договір у односторонньому порядку, у разі використання такого права Ліцензіар не повертає сплачену винагороду Ліцензіату, і не несе жодної відповідальності. Для запобігання несанкціонованого автоматичного збирання рішень/інформації у Системі «CLARITY APP» діють наступні обмеження:

 • У разі якщо кількість запитів з одного акаунту перевищить 75 переглянутих рішень за добу (для кожної пошукової бази окремо), тоді для подальшого перегляду рішень Ліцензіат має проходити автоматизований тест CAPTCHA;
 • У разі якщо буде зафіксовано нетипово високу активність автоматизованого робочого місця/акаунту, тоді доступ до Системи «CLARITY APP» для такого Ліцензіата автоматизованого робочого місця/акаунту може бути заблоковано до встановлення причин такої активності.

4. Ліцензійна винагорода

4.1 За надання прав, що передбачені цим Договором, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду.

4.2 Розмір ліцензійної винагороди за надання дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY APP» або її частини (пошукової бази), в межах одного основного автоматизованого робочого місця, визначається за умовами обраного тарифного плану на веб-сайті: amcu.clarityapp.pro/prices.

4.3 Виплата Ліцензіатом ліцензійної винагороди здійснюється шляхом безготівкового розрахунку.

4.4. Оплата Ліцензіатом ліцензійної винагороди підтверджує факт отримання ним дозволу (ліцензії) на використання ним Системи «CLARITY APP» або її частини (пошукової бази), та не потребує оформлення та підписання будь-якого документу щодо отримання такого дозволу (ліцензії) (актів прийому-передачі або актів наданих послуг/виконаних робіт, тощо).

5. Конфіденційність

5.1 Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої одною від іншої та вживати усіх розумних заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам згідно цього Договору.

5.2 Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили, протиправних дій третіх осіб, а так само внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.

6. Відповідальність Сторін

6.1 Сторони несуть відповідальність за порушення, невиконання та/або неналежне виконання цього Договору відповідно до його умов та згідно з чинним законодавством України.

6.2 У випадку порушення заборон, передбачених цим Договором щодо Ліцензіата при використанні Системи «CLARITY APP», Ліцензіат сплачує на користь Ліцензіара штраф у десятикратному розмірі сплаченої ліцензійної винагороди протягом строку дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY APP». Сплата штрафу не звільняє Ліцензіата від обов'язку відшкодування Ліцензіарові шкоди, що виникла у останнього у зв'язку з порушенням зазначених заборон Ліцензіатом.

6.3 Ліцензіар не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або завдану Ліцензіату моральну шкоду, пов'язані із використанням або ускладненням/неможливістю використання Системи «CLARITY APP», що виникли внаслідок причин, які знаходяться поза межами контролю Ліцензіара.

6.4 Ліцензіар не несе відповідальності за фактичну повноту і достовірність будь-якої інформації (в тому числі – зведеної) в Системі «CLARITY APP», отриманої з системи prozorro.gov.ua.

6.6 Використання даних Системи «CLARITY APP» для прийняття управлінських, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється Ліцензіатом та/або пов'язаними із ним особами виключно на власний розсуд і Ліцензіар за їх наслідки відповідальності не несе.

6.7 Відповідальність Ліцензіара перед Ліцензіатом за цим Договором, в тому числі – щодо відшкодування збитків, обмежується сумою ліцензійної винагороди в розмірі, сплаченому за поточний рік (365 днів) дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY APP».

6.8 Відповідальність, не врегульована цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

7.Строк дії дозволу (ліцензії). Інші умови

7.1 Строк дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY APP» визначається умовами обраного тарифного плану на веб-сайті: amcu.clarityapp.pro/prices. Перебіг строку дії дозволу (ліцензії) починається з моменту отримання Ліцензіаром інформації про здійснення оплати Ліцензіатом ліцензійної винагороди.

7.2 Можливість використання Ліцензіатом Системи «CLARITY APP» закінчується одночасно із закінченням строку дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY APP», зазначеного в цьому Договорі.

7.3 Дія ліцензії (дозволу) на використання Системи «CLARITY APP» припиняється:

 • «автоматично», тобто із закінченням строку її дії (окрім випадків продовження дії дозволу (ліцензії) відповідно до умов цього Договору);
 • за рішенням Ліцензіара, у випадку порушення Ліцензіатом заборон, передбачених цим Договором. При цьому, сума сплаченої ліцензійної винагороди Ліцензіатові не повертається і будь-які засоби відповідальності у зв'язку з таким припиненням дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY APP» до Ліцензіара, не застосовуються.

7.4 Дія дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY APP» може бути продовжена на кожний наступний період відповідно до тарифних планів зазначених на веб-сайті: amcu.clarityapp.pro/prices. Для продовження строку дії дозволу (ліцензії) Ліцензіат не пізніше останнього дня закінчення дії поточного дозволу (ліцензії) має обрати тарифний із зазначених на веб-сайті: amcu.clarityapp.pro/prices та сплатити Ліцензіару ліцензійну винагороду відповідно до обраного тарифного плану. При цьому, Ліцензіат сплачує ліцензійну винагороду в розмірі, визначеному Ліцензіаром на веб-сайті: amcu.clarityapp.pro/prices на день оплати.

7.5 Ліцензіар може в односторонньому порядку змінити умови щодо можливості продовження строку дії дозволу (ліцензії), зазначені в цьому Договорі шляхом розміщення відповідного повідомлення про це на веб-сайті: amcu.clarityapp.pro/prices та/або направлення такого повідомлення Ліцензіатові.

7.6 Строк дії цього Договору обмежується строком дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY APP». Строк дії цього Договору відповідним чином продовжується при продовженні строку дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY APP».

7.7 Сторони домовились, що Ліцензіар може передавати свої права та обов'язки за цим Договором іншій особі, без необхідності отримання згоди та/або повідомлення про це Ліцензіата.

7.8 У випадку укладення Сторонами ліцензійного договору на право використання Системи «CLARITY APP» в письмовій формі, умови використання Системи «CLARITY APP» визначаються договором, укладеним в письмовій формі.

7.9 Всі суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються ними шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір вирішується відповідно до чинного законодавства України.

Ліцензіар:
РЕКВІЗИТИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛАРІТІ АПП»
Код ЄДРПОУ: 43007203
IBAN: UA823348510000000002600792816
в АТ «ПУМБ» в м. Київ
Адреса: 04214, м. Київ, Оболонський район, вулиця Північна, будинок 3
Платник єдиного податку (3 група)
тел. +38 (099) 644 08 28
Завантаження...